Phát triển năng lực thích ứng linh hoạt trong thời đại số