ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

MATE ECONTRACT

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY CÓ HIỆU LỰC TOÀN BỘ KHÁCH HÀNG

ĐIỀU 1: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

1.1. Các từ ngữ sử dụng trong “Điều khoản sử dụng Hợp đồng điện tử Mate Econtract” này và bất kỳ trang web, page, diễn đàn, … hoặc có liên kết, hoặc có thể truy cập vào hoặc bằng bất kỳ tên miền thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghệ Mate (sau đây gọi là MateJSC).

Bằng cách truy cập vào Website này, người sử dụng là cá nhân hoặc tổ chức (sau đây gọi chung là Bạn hoặc Khách hàng) chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu trong “Điều khoản sử dụng Hợp đồng điện tử Mate Econtract” (sau đây gọi chung là "Điều khoản sử dụng").

MateJSC có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng theo thời gian theo quyết định riêng mình, thay đổi này sẽ được coi là chấp nhận sử dụng tiếp theo. Trong trường hợp có vi phạm các Điều khoản sử dụng, MateJSC có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục có sẵn của pháp luật và công bằng đối với vi phạm như vậy. Những điều khoản sử dụng, vì chúng có thể được sửa đổi bởi MateJSC, áp dụng cho tất cả khách truy cập vào trang Web, cả bây giờ và trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện, thực tiễn và chính sách được quy định dưới đây bạn có quyền không truy cập hoặc sử dụng Website này.

1.2. Bạn thừa nhận rằng các điều khoản trong hợp đồng giữa Bạn và MateJSC, nếu ký kết dưới hình thức hợp đồng điện tử và dù chữ ký của Bạn và MateJSC tồn tại ở dạng điện tử, khi đã chấp thuận dịch vụ thì hợp đồng điện tử này có đầy đủ mọi giá trị pháp lý.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

2.1. Mate Econtract hoặc Dịch vụ: Là phần mềm dưới dạng dịch vụ cho thuê Hợp đồng điện tử, do Công ty Cổ phần Công nghệ Mate cung cấp.

2.2. MateJSC: Là Công ty Cổ phần Công nghệ Mate, đơn vị cung cấp dịch vụ Mate Econtract.

2.3. Bạn hoặc Khách hàng: Là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ Mate Econtract.

2.4. Điều khoản sử dụng: Là những điều khoản được quy định tại Văn bản này, kèm theo “Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ” được ký kết giữa Khách hàng và MateJSC tạo nên các thỏa thuận về việc cung cấp và sử dụng Mate Econtract.

2.5. Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ: Là văn bản đề nghị cung cấp Dịch vụ được ký kết giữa Khách hàng và MateJSC theo mẫu do MateJSC ban hành.

2.6. Người nhận hoặc đối tác: Là tổ chức, cá nhân nhận được hợp đồng điện tử tạo bởi Khách hàng, Người nhận có quyền đồng ý hoặc không đồng ý ký hợp đồng điện tử với khách hàng, Người nhận tùy ý sử dụng loại hình chữ ký điện tử của mình để ký lên hợp đồng điện tử nhận được.

2.7. Ngày làm việc: Là những ngày từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

ĐIỀU 3: PHẠM VI CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1. Khách hàng đồng ý sử dụng và MateJSC đồng ý cung cấp Mate Econtract theo Phiếu đề nghị cung cấp dịch và hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử ký giữa khách hàng và MateJSC.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN CHUNG/TRUY CẬP & SỬ DỤNG DỊCH VỤ

4.1. Theo các điều khoản và điều kiện của Điều khoản sử dụng này, Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng Mate Econtract cho mục đích của cá nhân hoặc tổ chức của mình.

4.2. Tất cả quyền, thông tin truy cập và sử dụng dịch vụ do MateJSC cung cấp cho bạn ở quan hệ cho thuê, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ về sản phẩm vẫn độc quyền thuộc về MateJSC.

Bạn đồng ý không cung cấp:

​a) Giấy phép, cấp phép, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, phân phối, thời gian chia sẻ hoặc khai thác thương mại cho bất kỳ ​bên thứ ba, trừ khi được chấp thuận bằng văn bản của MateJSC và theo điều khoản quy định;

​b) Sử dụng các dịch vụ xử lý dữ liệu thay cho bất kỳ bên thứ ba,

​c) Sửa đổi, điều chỉnh hoặc tấn công (hack) Dịch Vụ, hoặc tìm cách để đạt được quyền truy cập trái phép vào các dịch vụ hoặc các hệ thống liên quan khác hoặc các mạng;

​d) Sử dụng Dịch vụ cho mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn để vi phạm bất kỳ quyền người riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ người nào.

​e) Sử dụng dịch vụ bằng bất cứ cách nào nhằm cản trở hoặc phá vỡ sự toàn vẹn của dịch vụ;

​f) Cố gắng để giải mã, dịch ngược, đảo ngược hoặc cố gắng khám phá ra các mã nguồn của phần mềm phục vụ cho mục đích cá nhân và vi phạm luật sở hữu trí tuệ;

​g) Sử dụng Dịch vụ để tải lên, liên kết đến, gửi hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung trái pháp luật, phân biệt chủng tộc, hận thù, khiêu dâm, phân biệt đối xử, hoặc có chứa bất kỳ loại virus, malware, trojan, hoặc bất kỳ chương trình tương tự khác có tác hại đến phần mềm;

​h) Sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản

4.3. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà bạn gửi hoặc chuyển nhận qua Mate Econtract. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì mật tên đăng nhập và tài khoản của bạn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra đăng nhập hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi số lượng người đã quy định trong hợp đồng..

4.4. MateJSC không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản nào không được quy định trong quy định này.

4.5. Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý rằng:

​a) MateJSC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, bồi thường thiệt hại hoặc mất mát, phát sinh từ hoặc liên quan xuất phát từ tương quan,quan hệ cá nhân,công việc giữa bạn và khách hàng của bạn khi sử dụng dịch vụ.

​b) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của bạn khi sử dụng Mate Econtract theo đúng quy định của pháp luật áp dụng trong thẩm quyền của bạn

​c) Bạn sẽ bảo vệ, giữ vô hại và bồi thường MateJSC chống lại bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào đã nêu trên.

ĐIỀU 5: QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

5.1. Trong việc cung cấp Dịch vụ sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ an ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn và các dữ liệu cá nhân của bạn. Những biện pháp bảo vệ bao gồm mã hóa dữ liệu của bạn trong truyền tải (sử dụng SSL hoặc công nghệ tương tự).

5.2. Bạn đồng ý rằng Dịch vụ có thể truy cập thông tin tài khoản của bạn để đáp ứng với yêu cầu dịch vụ của bạn. Chúng tôi cam kết mọi thông tin cá nhân được bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức trừ khi có yêu cầu hoặc bắt buộc của pháp luật hoặc được sự đồng ý của Bạn, hoặc theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật Dịch vụ.

5.3. Bạn cho phép Website Dịch vụ sử dụng logo công ty của bạn trong trang web của chúng tôi và các thông tin về công ty (không bao gồm thông tin bảo mật nêu trên) để xác định mình như là một người sử dụng đã đăng ký Dịch Vụ của chúng tôi.

ĐIỀU 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1. Mỗi bên phải duy trì tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích đối với tất cả các sản phẩm, bằng sáng chế liên quan như sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, bí mật thương mại của cả hai bên, bất kỳ tài sản trí tuệ khác và/hoặc quyền sở hữu (gọi chung là “Quyền Sở hữu trí tuệ“). Các quyền được cấp để sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản không bao gồm bất kỳ quyền bổ sung nào trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, hoặc trong bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ liên quan nào. Dịch vụ có thể cung cấp phần mềm miễn phí cho khách hàng và người dùng trên toàn thế giới nhằm phục vụ kết nối với dịch vụ của chúng tôi và những sản phẩm và dịch vụ khác của MateJSC, logo được sử dụng hoặc hiển thị trên các dịch vụ được đăng ký bảo hộ cho MateJSC (gọi chung là “Nhãn hiệu”), và bạn chỉ có thể sử dụng nhãn hiệu đó để xác định mình như là một khách hàng và người sử dụng Dịch vụ; Bạn không có quyền hoặc cố gắng trong thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai yêu cầu hưởng bất kỳ quyền thương mại nào đối với các nhãn hiệu, thương hiệu và làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với khách hàng khác, hoặc sử dụng các nhãn hiệu, thương hiệu của chúng tôi để bêu xấu hoặc xuyên tạc dịch vụ hoặc sản phẩm của Mate Econtract.

ĐIỀU 7: DỊCH VỤ BÊN THỨ 3

7.1. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ chúng tôi cung cấp, nội dung được tạo ra có thể chứa các liên kết, hoặc có thể cho phép bạn kết nối và sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, hoặc các dịch vụ phần mềm theo các điều khoản và điều kiện quy định riêng biệt (gọi chung là “Dịch vụ khác”). 

Nếu bạn quyết định truy cập và sử dụng dịch vụ khác như vậy, chúng tôi khuyên rằng việc sử dụng của bạn là chỉ theo những điều khoản và điều kiện của các dịch vụ khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm và cũng có quyền miễn trừ trách nhiệm như những dịch vụ khác, vậy bao gồm bất kỳ nội dung hay cách mà họ xử lý các dữ liệu của bạn. Mate Econtract không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến truy cập của bạn hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ khác như vậy.

7.2. Tích hợp. Các dịch vụ có thể có các tính năng cho phép tương tác để thanh toán (chẳng hạn như các dịch vụ VNPay, Momo, Internet banking…) được tích hợp trực tiếp trên website của Mate Econtract. 

Để tận dụng lợi thế của các tính năng này, bạn sẽ được yêu cầu phải đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ khác trên thiết bị của mình. Bằng cách cho phép các dịch vụ của bên thứ ba tích hợp trong Dịch vụ, và ngược lại bạn đồng ý tương tác với Dịch vụ để thực hiện thanh toán.

ĐIỀU 8: HÓA ĐƠN, THAY ĐỔI DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

8.1. Khách hàng thanh toán cho MateJSC theo các điều khoản được quy đinh trong hợp đồng ký kết giữa hai bên.

8.2. Các khoản cước phí Khách hàng đã thanh toán cho MateJSC sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm các nghĩa vụ nêu tại Điều khoản sử dụng, Phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ. Giá trị thanh toán có thể bù trừ với khoản công nợ khác giữa các bên (nếu có).

ĐIỀU 9: HỦY VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

9.1. Chấm dứt dịch vụ trong các trường hợp sau:

​a) Hết thời hạn sử dụng dịch vụ của gói dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký mà các bên không gia hạn thêm

​b) Các bên thỏa thuận chấm dứt dịch vụ trước hạn

​c) Khi có yêu cầu của Cơ quan tiến hành tố tụng, Cơ quan công an hoặc các cơ quan ngang Bộ.

​d) Do Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng Dịch vụ hoặc không thanh toán giá trị gói cước.

9.2. Thanh lý Hợp đồng: Hợp đồng được coi như là tự động thanh lý khi chấm dứt hợp đồng mà hai bên không xảy ra tranh chấp.

9.3. Sau khi các gói Mate Econtract hết hạn và bạn không thực hiện thanh toán gia hạn, dữ liệu (text, ảnh, video, file…) sẽ không được lưu trữ lên hệ thống nữa. Mate Econtract sẽ giữ lại dữ liệu cũ trong vòng 30 ngày kể từ khi hết hạn để bạn tải lại về thiết bị. Sau đó, hệ thống sẽ xoá dữ liệu vĩnh viễn.

ĐIỀU 10: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

10.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch, sự thay đổi trong chính sách, pháp luật, dẫn đến việc một bên hoặc các bên không thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ này

10.2. Một bên không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng sẽ được loại trừ trách nhiệm dân sự và không phải là cơ sở để bên còn lại chấm dứt Điều khoản sử dụng dịch vụ này hoặc áp dụng chế tài phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

​a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng gây ra.

​b) Thông báo cho phía bên còn lại về sự kiện bất khả kháng ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Tùy từng trường hợp cụ thể, thu thập chứng cứ và/hoặc giấy xác nhận/thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng để cung cấp cho bên còn lại.

​c) Thực hiện các nghĩa vụ không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng

​d) Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ bị tạm ngừng ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng ngay sau khi tác động của sự kiện bất khả kháng chấm dứt.

10.2. Các bên có thể thoả thuận kéo dài thời gian cung cấp Dịch vụ, nếu việc thực hiện Điều khoản sử dụng dịch vụ này bị chậm trễ do sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hoặc gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến việc tiếp tục thực hiện Điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ không có lợi cho các bên thì các bên có thể thỏa thuận chấm dứt việc thực hiện Điều khoản sử dụng dịch vụ này.

ĐIỀU 11: QUAN HỆ GiỮA CÁC BÊN

11.1. Quan hệ giữa các bên là quan hệ độc lập. Những điều khoản trên không có hiệu lực cho các mối quan hệ như đối tác, nhượng quyền thương mại, liên doanh, đại lý, mối quan hệ ủy thác hoặc quan hệ lao động (nhân viên).

ĐIỀU 12: TRANH CHẤP & ĐIỀU CHỈNH

12.1. Khách hàng có quyền khiếu nại MateJSC về giá cước, chất lượng dịch vụ. MateJSC có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng theo quy định của MateJSC, tuân thủ quy định của pháp luật.

12.2. Điều khoản sử dụng dịch vụ này được giải thích, hướng dẫn và điều chỉnh theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ Điều khoản sử dụng dịch vụ này được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án, nơi MateJSC đặt trụ sở giao dịch chính. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.