PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ X-MATE ECONTRACT

Văn bản pháp lý về X-MATE Econtract quy định rõ ràng các điều khoản liên quan đến tính pháp lý của sản phẩm Hợp đồng điện tử X-MATE Econtract, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử và hợp đồng điện tử.  

Điều 1: Tính pháp lý của hình thức ký hợp đồng điện tử theo Luật Lao động và Luật Thương mại

- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 14, cụ thể Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. 

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 tại Điều 24 quy định về hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa như sau: 

“Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá:

1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.”

Điều 2: Hiệu lực của Hợp đồng điện tử

Căn cứ theo điều 119 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về hình thức của giao dịch dân sự: 

"Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản."

Điều 3: Quy định cụ thể về các giao dịch bằng hợp đồng điện tử

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005 quy định về giao dịch điện tử, quy định cụ thể như sau:

- Quy định Điều 33 về Hợp đồng điện tử:

"Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này."

- Quy định Điều 34 Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử:

"Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu."

- Quy định về Điều 11 Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu:

"Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu."

Điều 4: Hình thức của chữ ký điện tử trong hợp đồng điện tử

Trong hợp đồng điện tử chữ ký điện tử là cở sở để xác định việc ký điện tử giữa hai bên. Quy định về chữ ký điện tử được áp dụng để ký hợp đồng tại Điều 21 quy định Chữ ký điện tử và quy định chữ ký điện tử như sau:

"Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký."

Điều 5: Hình thức chữ ký điện tử phổ biến hiện nay

Có nhiều hình thức chữ ký điện tử cụ thể như vân tay, xác nhận bằng tài khoản, chữ ký hình ảnh, OTP (one time password), chữ ký số,…

Theo đánh giá và phân tích của Mate JSC để đảm bảo khả năng xác nhận người ký thông điệp điện tử và sự chấp thuận của người đó đối với thông điệp. Mate JSC ưu tiên hình thức xác thực chữ ký điện tử chính là xác thực bằng Chữ ký số (CKS).

Điều 6: Tính an toàn của chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu chữ ký điện tử đó đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này.

1. Điều kiện cụ thể được quy định tại điều 22 hướng dẫn Điều kiện để bảo đảm an toàn cho chữ ký điện tử. Chữ ký điện tử được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện sau đây:

a) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng;

b) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký;

c) Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện;

d) Mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

2. Chữ ký điện tử đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chứng thực được xem là bảo đảm các điều kiện an toàn quy định tại khoản 1 Điều này.

Mọi thắc mắc về pháp lý của chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử, Anh/Chị vui lòng liên hệ với Mate JSC để được hỗ trợ nhanh nhất.